Legislatie SSM si PSI

Constitutia Romaniei

“Art. 22 (1)
Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.
Art. 38 (2)
Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.”

Legi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca

CODUL MUNCII – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare începând cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 19 decembrie 2005
Legea 319 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca
Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor
Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca
Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002
Legea nr. 90/1996 – Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001
Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

Legi in domeniul asigurarilor sociale

Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 346/2002 – Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale modificata prin OUG nr. 107 din 24/10/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 si aprobata prin Legea nr. 598/2003 privind aprobarea OUG nr. 107/2003
Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 19/2000 – Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 100 din 26/05/1998 privind asistenta de sanatate publica
Legea nr. 145/1997 – Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002
Hotarârea nr. 1.094/30.08.2006 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 12 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (M.O. nr. 746/31.08.2006)
Hotarârea nr. 1085/16.08.2006 pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 234/2006 (M.O. nr. 727/25.08.2006)
Hotarârea nr. 1.010/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr. 690/11.08.2006)
Hotarârea nr. 1.025/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr. 704/17.08.2006)
Hotarârea nr. 723/07.06.2006 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale (M.O. nr. 510/13.06.2006)
Hotarârea nr. 234/16.02.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (M.O. nr. 196/02.03.2006)
Hotarârea nr. 197/09.02.2006 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei în familie si a finantarii acestor programe (M.O. nr. 195/01.03.2006)
Hotarârea nr. 161/03.02.2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (M.O. nr. 171/22.02.2006)
Hotarârea nr. 455/05.04.2006 privind aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securitatii sociale, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005 (M.O. nr. 368/27.04.2006)
Hotarârea nr. 455/05.04.2006 privind aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Conventiei dintre România si Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securitatii sociale, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005 (M.O. nr. 368/27.04.2006)
Hotarârea nr. 771/14.06.2006 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (M.O. nr. 544/23.06.2006)
Hotarârea nr. 981/02.08.2006 pentru aprobarea platii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitara cadru privind egalitatea între femei si barbati” (2001 – 2006) si “Masuri comunitare de stimulare în domeniul ocuparii fortei de munca” pentru anul 2006 (M.O. nr. 672/04.08.2006)
Hotarârea nr. 1.873/22.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca (M.O. nr. 94/01.02.2006)
Hotarârea nr. 121/26.01.2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (M.O. nr. 86/31.01.2006)
Hotarârea nr. 385/22.03.2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementarii angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale (M.O. nr. 308/05.04.2006)
Hotarârea nr. 319/08.03.2006 privind aprobarea Strategiei nationale pentru egalitatea de sanse între femei si barbati pentru perioada 2006 – 2009 si a Planului general de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru egalitatea de sanse între femei si barbati pentru perioada 2006 – 2009 (M.O. nr. 270/24.03.2006)
Hotarârea nr. 312/08.03.2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 (M.O. nr. 235/15.03.2006)
Hotarârea nr. 53/19.01.2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.825/2005 (M.O. nr. 57/20.01.2006)
Hotarârea nr. 1.860/22.12.2005 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 377/2002 (M.O. nr. 31/13.01.2006)
Hotarârea nr. 1.859/22.12.2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 (M.O. nr. 54/20.01.2006)
Hotarârea nr. 1.827/22.12.2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului national anti-saracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 – 2008 (M.O. nr. 64/24.01.2006)
Hotarârea nr. 1.825/22.12.2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului (M.O. nr. 07/04.01.2006)

Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase

Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Legi in domeniul evaluarii conformitatii

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Legea nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

Acte normative in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Hotarârea nr. 1.425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 (M.O. nr. 882/30.10.2006)
Hotarârea nr. 1.218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici (M.O. nr. 845/13.10.2006)
Hotarârea nr. 1.146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (M.O. nr. 815/03.10.2006)
Hotarârea nr. 1.215/06.09.2006 privind aprobarea Aranjamentului pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitatii sociale, semnate la Bucuresti la 28 octombrie 2005 (M.O. nr. 791/19.09.2006)
Hotarârea nr. 1.136/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (M.O. nr. 769/11.09.2006)
Hotarârea nr. 1.135/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit (M.O. nr. 772/12.09.2006)
Hotarârea nr. 1.093/16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (M.O. nr. 757/06.09.2006) Hotarârea nr. 1.092/16.08.2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca (M.O. nr. 762/07.09.2006)
Hotarârea nr. 1.091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca (M.O. nr. 739/30.08.2006)
Hotarârea nr. 1.070/16.08.2006 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (M.O. nr. 714/21.08.2006)
Hotarârea nr. 1.058/09.08.2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive (M.O. nr. 737/29.08.2006)
Hotarârea nr.1.051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare (M.O. nr. 713/21.08.2006)
Hotarârea nr. 1.050/09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj (M.O. nr. 737/29.08.2006)
Hotarârea nr. 1.049/09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran (M.O. nr. 727/25.08.2006)
Hotarârea nr. 1.048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (M.O. nr. 722/23.08.2006)
Hotarârea nr. 1.028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (M.O. nr. 710/18.08.2006)
Hotarârea nr. 1.007/02.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor (M.O. nr. 696/15.08.2006)
Hotarârea nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca (M.O. nr. 683/09.08.2006)
Hotarârea nr. 683/31.05.2006156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 384/2001 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot (M.O. nr. 380/03.05.2006)
Hotarârea nr. 461/12.04. 2006 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive (M.O. nr. 383/04.05.2006)
Hotarârea nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile (M.O. nr. 252/21.03.2006)
Hotarârea nr. 1.875/22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (M.O. nr. 64/24.01.2006)